دور همی

این گروه فقط برای اینه که دور هم جمع بشیم ...