با سلام 

جوایز جام طلایی پیشین واریز شد 

استقلال تهران - مقام اول - جایزه 50 هزار تومان - شماره پیگیری 483386

پرسپولیس درگز - مقام دوم - جایزه 40 هزارتومان - شماره پیگیری 377094

سلامات خوزستان - مقام سوم - جایزه 30 هزار تومان - شماره پیگیری 377036

پارسه - مقام چهارم - جایزه 20 هزار تومان - شماره پیگیری 224314

لئومسی - مقام سوم - جایزه 10 هزار تومان - شماره پیگیری 377000

پارسوماش - جایزه 10 هزار تومان - شماره پیگیری 483231

سوپر استار - مقامم سوم - جایزه 10 هزار تومان - شماره پیگیری - 213667