جایزه ویژه جام طلایی به حساب کاربری تیم لئو مسی واریز شد