از هم اکنون به مدت 24 ساعت آفر ویژه 50 اماسه به قیمت فقط 9000 تومان در پلن های شارژ قرار گرفت 

مهلت تمام شد