بدین وسیله برندگان تورنمنت تیرگان اعلام میگردد

تیم اول -----شهید چمران خوی

تیم دوم ---- دالتون شیراز

تیم سوم ---- پارسه 

ضمن تبریک به این تیمها از مدیران آنها تقاضا میشود جهت واریز جایزه نسبت به ارسال شماره کارت اقدام کنند