به اطلاع میرساند مشکل پیش آمده در درگاه پرداخت زرین پال رفع شده 

شما میتوانید به روال سابق نسبت به پرداخت اقدام بفرمایید