از هم اکنون به مدت یک هفته کاپفا تورنمنت جدید خود را استارت میزند 

پایان تورنمنت جمعه هفته آینده ساعت 12 شب 

جایزه 

فقط تیم برتر 

به مبلغ 200 هزار تومان 

جوایز دوستان تورنمنت قبل به علت مشکل در زرین پال واریز نشده که به زودی انجام میشود لطفا دوستانی که شماره کارت نفرستاده اند نسبت به ارسال آن اقدام کنند 

ارادتمند کاپفا