50 الماس فقط 5 هزارتومان 

از هم اکنون به مدت 72 ساعت در پلن های خرید قرار گرفت