جایزه نقدی تیم منتخب تورنمنت هفته - پارسه - به مبلغ 200 هزار تومان به شماره پیگیری 6066272 به حساب ایشان واریز شد 

60566277