از هم اکنون ترنمنت جدید هفته آغاز شد 

اتمام تورنمنت جمعه شب ساعت 12 مورخ 27-5-96

جوایز 100 هزار تومان وجه نقد  و 100 الماس نفر اول 

50 هزار تومان وجه نقد و 50 للماس نفر دوم 

30 هزار تومان وجه نقد و 30 الماس نفر سوم نفر سوم 

20 هزار تومان وجه نقد و 20 الماس نفر چهارم 

 

هر برد 3 امتیاز

هر تساوری 1 امتیاز 

خرید هر الماس 1 امتیاز