جوایز تورنمنت هفته به شرح زیر واریز شد 

نفر اول تیم پارسه مبلغ 100 هزارتومان به شماره پیگیری 459837 و 100 الماس رایگان 

نفر دوم تیم آراکرد مبلغ 50 هزارتومان وجه نقد به شمکاره پیگیری 11732 و 50 الماس رایگان 

نفر سوم تیم نونهالان مبلغ 30 هزار تومان وجه نقد به شماره پیگیری 432472 و 30 الماس رایگان

نفر چهارم تیم F C Barcelona --- در انتظار ارسال شماره کارت 

 

459837
459837