به درخواست دوستان آفر ویژه تا پایان تورنمنت تمدید شد