به مناسبت باز گشایی مدارس و آغاز ماه مهر تعداد 20 الماس به رایگان به کلیه تیمها افزوده شد