برنده این جام آقای سعید حسنی مربی تیم FC Barcelona 

جایزه ایشان تعداد 200 الماس رایگان بود که به حساب ایشان واریز شد