نفر اول تورنمنت تیم نونهالان == جایزه ایشان شامل 100 الماس و یکصد هزار تومان نقد واریز شد 

نفر دوم تورنمنت تیم قهرمان 1313 === جایزه ایشان شامل 50الماس و 50هزار تومان نقد واریز شد  

قهرمان جام طلایی == سعید حسنی - 100 الماس و یکصد هزارتومان وجه نقد به حساب ایشان واریز شد