به مدت 72 ساعت 

100 الماس را در کاپفا به قیمت فقط و فقط 5 هزار تومان خریداری کنید

 لطفا در حساب کاربری خود به بخش خرید الماس و عضویت طلایی مزاجعه کنید