با سلام 
پس از اعمال تغییرات در سایت ، به مدت 24 ساعت به کلیه تیمها مقدار 100 الماس داده شد تا نسبت به رفع اشکالات بوجود آمده در تیمهایشان اقدام کنند . این زمان اکنون به پایان رسیده و موجودی الماس کلیه تیمها به 0 تقلیل یافت 
ارادتمند /کاپفا