به زودی ..........

بزرگترین جام طلایی کاپفا در راه است .......

از هم اکنون نسبت به تقویت توان تیم خود اقدام کنید .

شرایط متعاقبا اعلام میگردد....