ثبت نام جام طلایی آغاز شد 

جایزه نفر اول 200 هزار تومان وجه نقد 

جایزه نفر دوم 100 هزار تومان وجه نقد