جایزه قهرمان تورنمنت کورش کبیر به حساب ایشان واریز شد / شماره پیگیری 415282