جام طلایی از هم اکنون آغاز شد 

جوایز نفرات اول الی پنجم به ترتیب 

نفراوال 50 هزار تومان 

نفردوم 40 هزار تومان 

نفر سوم 30 هزار تومان 

نفر چهارم 20 هزار تومان 

نفر پنجم 10 هزار تومان 

قوانین مهم 

برندگان بایستی اشتراک طلایی حد اقل به مدت 60 روز در اکانت خود داشته باشند 

پس از اعلام نتاییج برندگان فقط به مدت 48 ساعت فرصت دارند نسبت به اعلام شماره حساب جهت واریز جایزه اقدام کنند 

جوایز یک هفته پس از اتمام جام واریز خواهد شد