جام طلایی به پایان رسید

از قهرمان 

نایب قهرمان 

دو تیم بازنده در مرحله نیمه نهایی (تیم با تفاضل گل کمتر سوم و تیم با تفاضل گل بیشتر چهارم )

و تیم بازنده ای که در 1/4 نهایی تفاضل گل کمتری داشته به عنوان مقام پنجم

در خواست میشود در عرض 48 ساعت آینده نسبت به ارسال شماره کارت شماره موبایل معتبر و نام و نام خانوادگی خود جهت واریز جایزه اقدام کنند 

پس از مهلت مقرر جایزه لغو میگردد

جایزه تا روز 25 آبانماه واریز میگردد