برندگان اول تا پنجم جام طلایی بدین شرح اعلام میگردد

مقام اول : استقلال تهران

مقام دوم : پرسپولیس درگز

مقام سوم : سلامات خوزستان

مقام چهارم : پارسه 

مقام پنجم : مشترکا  تیمهای لئو مسی ،  پارسوماش ،  سوپر استار که جایزه همگی تا تاریخ 25/8/95 واریز خواهد شد 

توضیح اینکه تیم های مقام پنجم هرکدام انفرادا جایزه را خواهند گرفت و جایزه تقسیم نخواهد شد 

ارادتمند کاپفا