جایزه هابه شرح زیراست;
نفراول:فروش حداقل قیمت بازیکن408
نفردوم;فروش حداقل قیمت بازیکن308

4 پاسخ
56 بازدید