پایگاه خرید و فروش بازیکن

این گروه مخصوص خرید و فروش بازیکن می باشد و مطالب متفرقه ممنوع