جام طلایی 32 تیمه با جایزه 100 الماس هم اکنون در حال ثبت نام است 

لطفا برای ایجاد رقابت و شور در بازی در این جام ثبت نام کنید.

ارادتمند / کاپفا