جوایز نقدی تورنمنت عیدانه یک واریز شد 

ارادتمند / کاپفا