10 روز عضویت طلایی عیدی دوم کاپفا به همه شما عزیزان

از امروز به مدت ده روز میتوانید از امکانات عضو طلایی کاپفا استفاده کنید 

شرکت در جام طلایی فراموش نشود