تورنمنت هفته یک آغاز شد 

این تورنمنت راس ساعت 12 شب 23 فروردین ماه همزمان با آغاز لیگ جدید به پایان خواهد رسید 

جوایز این دوره 

نفر اول 50 هزار تومان وجه نقد 

نفر دوم 30 هزار تومان وجه نقد 

نفر سوم 20 هزار تومان وجه نقد 

نفر چهارم 50 الماس 

نفر پنجم 25 الماس 

نفر ششم تا دهم هر تیم 15 الماس 

ارادتمند / کاپفا