١)لطفاً ابتدا به مارکت مراجعه کنید و درصورتی که بازیکن مورد نظر شما وجود نداشت درخواست بدهید.

٢)ابتدا از کافی بودن مقدار الماس مطمئن شوید و سپس درخواست دهید.

٣)اگر نام و شماره خاصی مورد نظرتون هست همان لحظه درخواست تیکت بزنید در صورتیکه بازیکن ایجاد شد امکان تغییر وجود ندارد.