از هم اکنون به مدت 48 ساعت آفر ویژه خرید 100 الماس به مبلغ فقط و فقط 13 هزار تومان در پلن های شارژ قرار گرفت 

 خاتمه یافت