ساخت بیش از دو تیم ممنوع میباشد و در صورت تشخیص ربات سایت ، تمامی تیم های فرد خاطی در سایت مسدود خواهد شد.