با سلام 

به اطلاع میرساند تیم هولیگان به مقام اول جام طلایی هشت تیمه نایل آمد و 100 الماس به ایشان هدیه داده شد 

تبریک کاپفا را بپذیرید