پایان نورنومنت:

دوم مهرماه همزمان با پایان فصل

مهلت خرید اعتبار: سی یکم شهریور