فرصت خرید اعتبار تا:

پایان سه شنبه ۲۳ آذر.

 

پایان تورنومنت:

همزمان با پایان فصل(پایان 26 آذر)