متاسفانه ب علت تقلب تیم ها مدیریت کاپفا تصمیم گرفتن هر 10روز که وارد بازی ها میشویم یک الماس پاداش داده شود.